Mehmet Erkan - Webokul Eğitmeni

Mehmet Erkan

Webokul Eğitmen

Adı Soyadı: Mehmet ERKAN

 Doğum Tarihi: 11 Aralık 1954

Girdiği Dersler:

YL-Doktora:

Finansal Yönetim

Araştırma Yöntemleri

Yatırım Proje Değerleme

Finansal Yönetim (Bahçeşehir Üni. SBE.-Beykent Üni. SBE.)

Muhasebe ve Bilgi Sistemleri Yönetimi (Beykent Üni. SBE.)

Türkiye Muhasebe Standardları-Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Nişantaşı Üni. SBE.)

Türkiye Denetim Standartları (Nişantaşı Üni. SBE.)

Fakülte:

Muhasebe Denetimi

İşletme Finansmanı

Yatırım Proje Değerleme

Finansal Kurumlar

Yönetim Muhasebesi

Dönem Sonu İşlemleri

Şirketler Muhasebesi

Mali Tablolar Analizi

Genel Muhasebe

Turizm İşletmelerinde Yiyecek&İçecek Maliyet Kontrolü

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A 1. Erkan, Mehmet, Arıcı, Nuray Demirel, “Regulatıons On Fraud Audıt In Publıcly-Held Companıes: A Comparatıve Study On The Turkısh And Us Capıtal Markets” International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 15; August 2011, p. 251-257 (Doçentlik Sonrası). http://ijbssnet.com/journal/index/570

 A 2. Erkan, Mehmet; Elitaş, Cemal, “Accounting Education In Ottoman State”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 13 [Special Issue - July 2011], p.210-214 (Doçentlik Sonrası).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B 8. Bayır,Önder; Erkan, Mehmet, Accounting Records Of Ottoman Empire, III International Conference On Luca Pacioli İn Accounting History And III Balkans And Middle East Countries Conference On Accounting And Accounting History, June 19-22, 2013, İstanbul. (Doç. Sonrası) 

B 7. Özerhan, Yıldız; Erkan, Mehmet; Nazlıoğlu, Burcu, Ledgers And Reports Written By Stairs Method In Ottoman Archives, III International Conference On Luca Pacioli İn Accounting History And III Balkans And Middle East Countries Conference On Accounting And Accounting History, June 19-22, 2013, İstanbul. (Doç. Sonrası)  

B 6. Elitaş, Cemal; Erkan, Mehmet;  Kalkan, Oguz; Özcan, Uğur, Accounting Education for the Practice of Stairs Method in the Ottoman State, 12th World Congress of Accounting Historians, Volum I, s.703-712, İstanbul-Türkiye, 20-24 July 2008 (Doçentlik Sonrası).

B 5. Elitaş, Cemal; Erkan, Mehmet; Aydemir, Oğuzhan; Yenigün, Tekin, Double Entry Accounting System - Before Luca Pacioli, 12th World Congress of Accounting Historians, Volum II, s.1776-1790,  İstanbul-Türkiye, 20-24 July 2008 (Doçentlik Sonrası).

B 4. Topal, Yusuf; Elitaş, Cemal; Erkan, Mehmet,  Using Ratio Analysis To Assess The Insurance Firms Oprerating In Turkey,   Fırst Internatıonal Conference On Management and Economıcs: Current Issues in Emerginig Economies in Global Perspective, Tiran, Volum I,II,III, s.263-278,  28-29 March 2008. (Doçentlik Sonrası).

B 3. Erkan, Mehmet; Aydemir, Oğuzhan; Elitaş, Cemal, Accounting System In Ilhanians And A Sample Practice, 1. Balkan Ülkeleri Uluslararası Muhasebe ve Denetim Konferansı, s.755-771. ISBN 978-975-01960-1-0, Edirne, 07-10 Mart 2007.

B 2. Erkan, Mehmet;  Aydemir, Oğuzhan; Elitaş, Cemal, Accounting Practices In Abbasids And A Sample Practice, 1. Balkan Ülkeleri Uluslararası Muhasebe ve Denetim Konferansı, s.562-579,  ISBN 978-975-01960-1-0,  07-10 Mart 2007.

 B 1. Erkan, Mehmet; Aydemir, Oğuzhan; Elitaş, Cemal, C. An Accounting System Used Between 14 Th And 19 Th Centuries In The Mıddle East: The Merdiven (Stairs) Method, Eleventh World Congress of Accounting Historians France: Nantes, July 19-22, 2006, Eleventh World Congress of Accounting Historians Papers of Turkish Delegation, Avcıol Basım Yayın, 2006 ayrıca bkz. http://palissy.humana.univ-nantes.fr/msh/wcah/textes/erkan-elitas-aydemir.pdf ve http://palissy.humana.univ-nantes.fr/msh/wcah/papers.html (Son Erişim Tarihi: 28.01.2007).

C. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C  12. Erkan M., “Denetimde Muhasebe Hata ve Hileleri”, Muhasebe Denetimi, Atatürk Üniversitesi Açık Ögretim Fakültesi, ISBN 978-975-442-719-6, Erzurum, 2015. (bölüm)(Prof. sonrası) 

C 11. Erkan M., Şahin M.A., Nasöz P., "Turizm İşletmelerinde Muhasebe, Finans Ve Yatırım Proje Değerlemesi", Turizm İşletmeciliği: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.321, 2015. (bölüm)(Prof. sonrası) 

C 10. Erdoğan Melih; Elitaş Cemal; Erkan Mehmet; Aydemir Oğuzhan, Muhasebe Hilelerinin Denetiminde Benford Yasası, Gazi Kitabevi, s.1-112, ISBN:978-605-344-121-2, Ankara, 2014. (prof. İlk başvuru sonrası)

 C 9. Aydemir Oğuzhan; Erkan Mehmet, KPSS Muhasebe, Ekin Basım Yayın Dağıtım, s.1-366, ISBN:978-605-5187-03-3, Bursa, 2012. (Doçentlik Sonrası). (prof. İlk başvuru sonrası)

 C 8. Erkan Mehmet, Türk Ticaret Kanunu’nda Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve İç Denetim, Ekin Basım Yayın Dağıtım, s.1-204, ISBN:978-605-5335-73-1, Bursa, 2012. (Doçentlik Sonrası).

C 7. Bayraklı Hüseyin, Hasan; Erkan Mehmet; Elitaş Cemal, Muhasebe ve Vergi Denetiminde Muhasebe Hata ve Hileleri, Ekin Basım Yayın Dağıtım, s.1-223,  ISBN:978-605-5335-47-2, Bursa, 2012. (Doçentlik Sonrası).

 C 6. Erkan, Mehmet;  Elitaş, Cemal; Ceran, Yunus, Dönemsonu İşlemleri, Ekin Basım Yayın Dağıtım, s.1-297,  ISBN:978-605-5048-71-6, Bursa, Ocak 2014. (Doçentlik Sonrası).

C 5. Elitaş, Cemal;  Güvemli, Oktay; Erkan, Mehmet;  Aydemir, Oğuzhan; Oğuz, Mustafa; Özcan, Uğur, Osmanlı imparatorluğunda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi, Maliye Bakanlığı Yayınları No: 2008/377, s.1-762, ISBN: 978-975-8195-16-9 Ankara, Nisan-2008, (Doçentlik Sonrası).

 C 4. Elitaş, Cemal;  Güvemli, Oktay; Erkan, Mehmet;  Aydemir, Oğuzhan; Oğuz, Mustafa; Özcan, Uğur, Accounting Method Used By Ottomans For 500 Years: Stairs Method, Maliye Bakanlığı Yayınları, s.1-646, ISBN: 978-975-8195-15-2, Ankara, Nisan-2008. (Doçentlik Sonrası).

 C 3.  Erkan, Mehmet; Can, İsmail, “Uşak Tekstil Sanayi Finansal Durum Araştırması”, Uşak Tekstil Sanayi Araştırması, Editörler; Bayraklı Hasan Hüseyin; Akyüz, Yılmaz; Erkan, Mehmet, s.77-88,  Afyon Kocatepe Universitesi Uşak İ.İ.B.F., ISBN: 975-7150-81-9, Uşak, 2005. 

 C 2. Editörler,  Bayraklı Hasan Hüseyin; Akyüz, Yılmaz; Erkan, Mehmet, Uşak Tekstil Sanayi Durum Araştırması, Afyon Kocatepe Universitesi Uşak İ.İ.B.F., Uşak, 2005.

 C 1. Bayraklı, Hasan Hüseyin; Erkan, Mehmet; ve Diğerleri, 2002 Yılı Uşak İli Sanayi Araştırması, Afyon Kocatepe Universitesi Uşak İ.İ.B.F., Uşak, 2002. 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D 25. Erkan Mehmet, Yenigün Tekin, “SMMM ve YMM’lerin Eğitim Durumları ve Sınavlardaki Başarıları”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Dergisi, S.9, ISSN 2146-4928, s.216-239, (Temmuz 2015). (Prof Sonrası)

 D 24. Güvemli Oktay; Erkan Mehmet, “Meslek Yüksek Okulları ve Muhasebe Eğitimi”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Dergisi, S.9, ISSN 2146-4928, s.192-215, (Temmuz 2015). (Prof Sonrası)

D 23. Aydemir, Oğuzhan; Erkan, Mehmet, “Merdiven Kayıt Yöntemi ve Günümüz Muhasebe Sistemi”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Dergisi, S.1, s.110-128, (Temmuz 2011). (Doçentlik Sonrası).

 D 22. Erkan, Mehmet; Karakoç, Mehtap, " ISO 31000 Ve COSO ERM Karşılaştırması" Muhasebe Bilim Dünyası(MÖDAV) Dergisi, Cilt:  13, Sayı: 2, s.1-19,Haziran 2011. (Doçentlik Sonrası).

 D 21. Erkan, Mehmet; Arıcı, Nuray Demirel, “Hata ve Hile Denetimi: Sermaye Piyasası Kurulu’na Kayıtlı Halka Acık Şirketlere İlişkin Düzenlemeler”  Muhasebe ve Denetime Bakış, Y.10, S.33, s.29-45, (Ocak,2011). (Doçentlik Sonrası).

 D 20. Erkan, Mehmet; Özdemir, Serkan; Karakoç, Mehtap, “Avrupa Birliği Sürecinde Kamuda İç Denetim: Pamukkale Üniversitesi Örneği” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.X II, S.I, s.85-109, (Haziran,2010). (Doçentlik Sonrası).

D 19. Yılmaz, Cengiz; Elitaş, Cemal; Erkan, Mehmet, “From Accountıng Scandals To Global Crisis”  Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.14, S.2 s.141-156, (2009). (Doçentlik Sonrası).

D 18. Aydemir, Oğuz; Elitaş, Cemal; Erkan, Mehmet,  Ve  Elitaş, B.L. “The Use of Stairs Method in cost Accounting in The Ottoman State in 19 th Century” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.23, s.391-400, (Nisan 2009). (Doçentlik Sonrası).

 D 17. Elitaş, Cemal; Erkan, Mehmet;  Eleren, Ali, “Maliyet Muhasebesi Dersi Eğitim Sürecinin İyileştirilmesinde Hata Türü Etkileri Analizi Yönteminin Kullanılması Eğitimi” Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.41, s.63-71, (Ocak 2009). (Doçentlik Sonrası).

 D 16. Erkan, Mehmet;  Elitaş, Cemal; Aydemir, Oğuzhan, “Osmanlı’da Vakıf Muhasebesi ve Lala Sinan Paşa Vakıf Muhasebesi Örneği” Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.41, s. 208-220, (Ocak 2009). (Doçentlik Sonrası).

D 15. Erkan, Mehmet; İtler, Berfu, “Kobilerde İç Kontrol Yapısının Muhasebe Denetimine Katkısı” Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, s. 105-113, (Eylül 2008). (Doçentlik Sonrası).

D 14. Erkan, Mehmet;  Aydemir, Oğuzhan; Elitaş, Cemal, “Muhasebe Sistemleri ve Tekdüzen Hesap Planı Üzerine Teorik Bir Değerlendirme - II" Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, s. 119-126, (Mayıs 2007).

D 13. Erkan, Mehmet;  Aydemir, Oğuzhan; Elitaş, Cemal, “Muhasebe Sistemleri ve Tekdüzen Hesap Planı Üzerine Teorik Bir Değerlendirme - I" Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, s. 164-174, (Nisan 2007).

D 12. Erkan, Mehmet;  Elitaş, Cemal; Çonkar, Kemalettin, “Teknolojik Gelişmelerin Üretim Maliyeti Unsurlarına ve Muhasebe Eğitimine Etkisi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt VIII, Sayı 2, 327-342, (2006).

 D 11. Erkan, Mehmet; Topal, Yusuf; Elitaş, Cemal, "Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Yönetim Uygulamaları: Afyonkarahisar Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, s.281-298, (2006).

D 10. Erkan, Mehmet. “Enflasyon Düzeltmesinin Kredi Analizine Etkisi”, Mali Çözüm Dergisi, S.73, 104-121, (2006).

D 9. Erkan, Mehmet,  “Mevzuat Değişiklikleri Karşısında Muhasebe Eğitimi” Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.29, s.103-117 (2006).

 D 8. Erkan, Mehmet; Aydemir, Oğuzhan, “Türkiye’deki KOBİ ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Yabancı Kaynak Gereksinimleri ve Finansman Tercihleri Açısından Değerlendirilmesi” Diyalog Dergisi, S.214, s.139-150 (2006).

D 7. Erkan, Mehmet; Aydemir, Oğuzhan, “İşletmelerin Finansman Kararları ve Yabancı Kaynak Kullanımı: Türkiye’de Bir Uygulama” Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi:Analiz, S.15, s.131-139 (2006).

 D 6. Erkan, Mehmet; Kahraman, Derya, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Tesadüfi Yürüyüş Testi”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üni. İ.İ.Bİ.F Dergisi, S.12, s.11-24 (2005).

 D 5. Erkan, Mehmet; Can, İsmail; Eker, Hüseyin, “2001 Finansal Krizin İşletmelerin Çalışma Sermayeleri Üzerindeki Etkileri (Afyonkarahisar’daki Mermer ve Gıda İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama)”, Afyon Kocatepe Universitesi İ.İ.B.F.Dergisi, S.6, s.51-70,(2004).

 D 4. Erkan, Mehmet; Kula, Veysel,KOBİ'ler için Yatırım Projelerinin Hazırlanmasında Finansal Etütler”, AKÜ İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:II, Sayı:2, (Ocak 2001)

 D 3. Erkan, Mehmet; Kula, Veysel, “Yatırım Proje Hazırlanmasında Gerçekleştirdikleri Finansal Etüdler Açısından KOBİ ve  Büyük İşletmelerin Karşılaştırılması”, Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2, 143-158, (2000).

D 2. Erkan, Mehmet; Kula, Veysel, Tufanoğlu, E. “Yöneticiler Hissedarların Çıkarları Aleyhine Olacak Kadar Yüksek Seviyede Büyüme Gerçekleştirirler mi?”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, S.1, s.21-31, (1999).  

 D 1. Erkan, Mehmet; Kula, Veysel, “Akredifle Ödeme ve İthalatçının Riske Karşı Korunması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.1, s.11-20, (1999).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E 8. Erkan, Mehmet; Karakoç, Mehtap; Özdemir, Serkan ”İç Denetim Ve Coso Erm Yaklaşımı” 2.Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik Ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Büyükada, Adalar, İstanbul, 9-14 Haziran 2010. (Doçentlik Sonrası).

E 7. Erkan, Mehmet; Elitaş, Cemal; Aydemir, Oğuzhan; Elitaş, Bilge Leyli, “Hile Tespitinde Benford Kanunu: Afyonkarahisar İli Vergi Beyanları Üzerinde Ampirik Bir Uygulama” 1. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 223-257 Edirne, 2009. (Doçentlik Sonrası).

E 6. Erkan, Mehmet; Elitaş, Cemal; Aydemir, Oğuzhan;  Yayla Hilmi E.,   “Accounting Culture in the Ottoman Empire: An Examination of the Classical Period”,  Accountıng Academıcıans’ Collaboratıon Foundatıon, Muhasebe Düşünce Kampı/ The Dıalectıcal Accountıng Camp, 3-8 August, Ayder ,Rize.

E 5.  Erkan, Mehmet ,“Uşak’da Kobilerin Ekonomik ve Sosyal Hayata Katkıları”, Uşak İli Sanayi Araştırması Paneli, s.40-48, Uşak, 2003.

E 4. Erkan, Mehmet; Topal, Yusuf, “KOBİ’lerin Sermaye Piyasası Yoluyla Finansmanı ve İMKB’deki KOBİ’lerle İlgili Bir Ampirik Çalışma”, l. Orta Anadolu Kongresi “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, 18-21 Ekim 2001 Nevşehir, Ankara: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Ankara, Ekim 2001.

 E 3. Erkan, Mehmet; Eleren, Ali, “Küreselleşme sürecinde KOBİ’lerin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Model Önerisi”, l. Orta Anadolu Kongresi “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları” s.85-96, 18-21 Ekim 2001 Nevşehir, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Ankara, Ekim 2001.

E 2.  Erkan, Mehmet, “Afyon İlinin Ekonomik Gelişmesinde KOBİ’lerin Önemi”, Afyon İlinin Ekonomik Gelişmesi Paneli, İktisadi Araştırmalar Vakfı, s.220-223, Afyon -1997,

E 1.  Erkan, Mehmet, Kuruluş Yeri Seçiminin Üretim Maliyetlerine Etkisine”, Türkiye I.Mermer Sempozyumu, s.127-153, Afyon, 6-7 Nisan 1995.

F. Diğer yayınlar :

F 7. Erkan, Mehmet, “Tekstil İşletmeciliğinde Yaşanan Sorunlar”, Anadolu Üniversitesi Afyon İ.İ.B.F. Yıllığı, s.43-50, (1991).

F 6. Erkan, Mehmet, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Zammı, İmalat Sanayii içindeki Yeri ve Önemi”, Samsun Ticaret Odası Dergisi, S.74, s:20-23, Aralık-Ocak-Şubat-Mart 1991,

 F 5. Erkan, Mehmet, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin İmalat Sanayiindeki Yeri ve Finansal Sorunları”, Samsun Ticaret Odası Dergisi, S.78,  s.19-21, Nisan-Mayıs-Haziran 1991.

 F 4. Erkan, Mehmet, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansman Sorunu ve Dış Kaynaklı Krediler”, Anadolu Üniversitesi Afyon İ.İ.B.F. Yıllığı, s.23-46, 1990.

F 3. Erkan, Mehmet, “Afyon İmalat Sanayinin Genel Durumu ve Finansal Değerlemesi”, Anadolu Üniversitesi  İ.İ.B.F. Prof.Dr. İlhan CEMALCILAR Anısına, s.339-359, 1990.

 F 2. Erkan, Mehmet, “Dışsatım’da Forfaiting”, Konya Ticaret Odası Dergisi, S.9, s.30-32, 1988.

F 1. Erkan, Mehmet, “Ticari Kredinin Borçlu İşletmeler Yönünden Değerlendirilmesi”, Mali Sorunlara Çözüm, S.25, s.54-56, 1987.